Suplování Rozvrhy Bakaláři Starý Moodle Moodle Strava Intranet

Maturita | Stojanovo gymnázium Velehrad

Stojanovo gymnázium, Velehrad
Nádvoří 1
687 06 Velehrad
tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz


- - -- - -

gymnázium - střední škola


Maturita jaro 2020

Aktuálně

→ informace o maturitě pro 4. ročník:

→ do .31.1. 2020: odevzdání maturitní práce (ve fyzické podobě, 2 ks)

novinky ve státní maturitě oproti předešlým rokům:

DT z ČJL se píše 75 minut (místo původních 60 minut)
PP z ČJL: čas 110 minut není rozdělen do dvou částí - po skončení administrace dostanou nově žáci hned jak testový sešit, tak záznamový arch
DT z MAT se píše 120 minut (místo původních 105 minut)

Termíny

→ do 30. 11. 2019: odevzdání podkladu pro přihlášku k maturitě jaro 2020 třídnímu učiteli
veškeré informace k přihlašování ve
47. Maturitním zpravodaji

→ 2. - 15. 1. 2020: přihlašování k Matematice+ (žáci se přihlašují sami!)

→ do ..31.1.2020: odevzdání maturitní práce (ve fyzické podobě, 2 ks)

→ do 1. 4. 2020: odevzdání seznamu 20 literárních děl

→ 8. a 30. 4. 2020: písemná práce (PP) z ČJL a cizích jazyků

→ Čt 30. 4. 2020: poslední zvonění

→ 4. - 6. 5. 2020: didaktické testy z ČJL, MAT a cizích jazyků (pravděpodobný termín)

→ 6. 5. 2020: didaktický test z Matematiky+ (pravděpodobný termín)

→ státní maturita (didaktické testy a písemné práce): st 8. 4. 2020, Čt 30. 4. 2020 + prac. dny v období 4. - 6. 5. 2020

→15. 5. 2020 – termín uvolnění výsledků didaktických testů, ředitel školy zpřístupní výpis výsledků didaktických testů žákům nejpozději následující pracovní den

→15. – 29. 5. 2020 – termín uvolnění výsledků písemných prací, výsledky budou zpřístupňovány postupně, nejpozději vždy poslední pracovní den před začátkem konání ústních zkoušek, ředitel školy bez zbytečného odkladu oznámí výsledky písemných prací žákům

→18. - 22. 5. 2020: ústní maturity (státní + školní)

Základní informace

Veškeré informace na www.novamaturita.cz.

Podmínka připuštění k maturitě

Podmínkou připuštění k maturitní zkoušce je uzavření 4. ročníku, tj. ve všech předmětech ve 2. pololetí 4. ročníku musí být žák hodnocen, a to známkou 1 – 4.

Struktura maturity

Maturita má 2 základní části: společnou (neboli státní) a profilovou (neboli školní) - viz dále.

Pravidla: žák musí maturovat alespoň z jednoho jazyka (ve státní nebo školní části)

žák nesmí maturovat dvakrát ze stejného předmětu (např. z matematiky státně i školně)


Společná ("státní") část

Ve státní části skládá žák povinně dvě zkoušky, a to z následujících předmětů:

1. Český jazyk a literatura

2. Matematika nebo cizí jazyk – vybírá si každý žák sám

cizím jazykem se myslí pouze jazyk anglický, německý, francouzský, nebo ruský

Dále může skládat až dvě nepovinné zkoušky (z nabídky: cizí jazyk a matematika).

Český jazyk a literatura

Zkouška z Českého jazyka a literatury je zkouškou komplexní - skládá se ze tří částí.

V případě neúspěchu se opakuje pouze dílčí neúspěšná část (nikoli celá zkouška).

Obsah zkoušky je dán katalogem požadavků.

1. Didaktický test (DT)

→ písemná forma, otevřené i uzavřené úlohy, bez pomůcek, čas: 75 minut (v předešlých letech bývalo 60 minut)

ukázkový test z jara 2018, jeho záznamový arch a jeho klíč řešení

→ seznam autorů, literárních děl, žánrů, směrů a hnutí k didaktickému testu: v katalogu požadavků na str. 12 - 14

2. Písemná práce (PP)

→  = "slohovka", písemná forma, možnost výběru ze 6 zadání, min rozsah: 250 slov

→ čas: 110 minut

→ pomůcky: vlastní Pravidla českého pravopisu

→ hodnocení centrálně v Cermatu (Co je Cermat ...?)

ukázková písemná práce z jara 2018 a její záznamový arch

3. Ústní zkouška

→ analýza uměleckého textu (výňatek z knihy ze seznamu literárních děl žáka),
charakteristika literárněhistorického kontextu a analýza neuměleckého textu

→ 20 minut příprava + 15 minut vlastní zkoušení

→ žák dostane po vytažení čísla pracovní list

→ v jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu

→ žák má povinnost vytvořit dle kritérií vlastní seznam 20 literárních děl,
a to výběrem ze školního seznamu četby, a odevzdat jej vyučujícímu

Hranice úspěšnosti z jednotlivých částí (údaje z jara 2018)

Didaktický test

Písemná práce

Ústní zkouška

maximum bodů

50

30

28

hranice úspěšnosti

22

12

13

 

Hodnocení zkoušky z ČJL jako celku (údaje z jara 2018)

Výše uvedené tři části jsou hodnoceny v poměru 1 : 1 : 1.

známka

1

2

3

4

neuspěl(a)

celková úspěšnost

100 - 87,01 %

87 - 73,01 %

73 - 58,01 %

58 - 43 %

42,99 - 0 %

 

Matematika

Zkouška je konaná formou didaktického testu.

Obsah zkoušky je dán katalogem požadavků.

→ písemná forma

→  čas: 120 minut (v minulých letech bývalo 105 minut)

→ úlohy: uzavřené (výběr z odpovědí), úzce otevřené (výpočet, hodnotí se jen výsledek)
a široce otevřené (hodnocen je i postup)

→ pomůcky: MFCH tabulky, psací a rýsovací potřeby a kalkulačka (bez funkce řešení rovnic, bez schopnosti vykreslovat funkce a bez schopnosti upravovat algebraické výrazy)

ukázkový test z jara 2018, jeho záznamový arch a jeho klíč řešení

Hodnocení zkoušky (údaje z roku 2018)

Maximální počet bodů: 50 b., hranice úspěšnosti: 33%.

známka

1

2

3

4

neuspěl(a)

celkový počet bodů

50 - 43 b.

42 - 35 b.

34 - 26 b.

25 - 17 b.

16 - 0 b.

 

Cizí jazyk

Zkouška z cizího jazyka je zkouškou komplexní - skládá se ze tří částí.

V případě neúspěchu se opakuje pouze dílčí neúspěšná část (nikoli celá zkouška).

Cizím jazykem se rozumí pouze jazyk anglický, německý, francouzský, španělský a ruský.

Obsah zkoušky je dán katalogy požadavků pro jednotlivé jazyky:
katalog AJ, katalog NJ, katalog FRJ, katalog RJ.

1. Didaktický test (DT)

→ písemná forma, pouze psací potřeby

→ složen ze dvou subtestů: poslech (40 minut) + čtení (60 minut)

ukázkový test z AJ z jara 2018, jeho záznamový arch a jeho klíč řešení

→ poslechový subtest: ke stažení ve formátu .zip

2. Písemná práce (PP)

→  = "slohovka", písemná forma, 60 minut

→ 2 slohové útvary (1. útvar: 120 - 150 slov za max. 24 bodů, 2. útvar: 60 - 70 slov za max. 12 bodů)

→ pomůcky: vlastní Cizojazyčný slovník bez přílohy věnované písemnému projevu

→ hodnocení centrálně v Cermatu (Co je Cermat ...?)

ukázková písemná práce z AJ z jara 2018 a její záznamový arch

příručka pro psaní písemné práce

3. Ústní zkouška

→ žák dostane po vytažení čísla pracovní list s přílohou, zkoušející učitel má pak pracovní list zkoušejícího

→ pracovní list obsahuje 4 otevřené úlohy (3 dodává Cermat, 1 dodává naše škola - viz maturitní okruhy → 20 minut příprava + 15 minut vlastní zkoušení)

→ v jednom dni nelze losovat dvakrát stejné číslo pracovního listu

Hranice úspěšnosti z jednotlivých částí (údaje z jara 2018)

Didaktický test

Písemná práce

Ústní zkouška

maximum bodů

95

36

39

hranice úspěšnosti

42

16

18

 

Hodnocení zkoušky z cizího jazyka jako celku (údaje z jara 2018)

Výše uvedené tři části jsou hodnoceny v poměru 2 : 1 : 1.

známka

1

2

3

4

neuspěl(a)

celková úspěšnost

100 - 87,01 %

87 - 73,01 %

73 - 58,01 %

58 - 44 %

43,99 - 0 %

 

Nepovinné zkoušky

→ žák může v rámci státní maturity konat maximálně 2 nepovinné zkoušky

→ rozhodnutí, zda tyto zkoušky bude konat, je zcela na žákovi

→ konat je může z nabídky: cizí jazyk či matematika

→ výsledek těchto zkoušek nemá vliv na to, zda úspěšně složil či nesložil maturitní zkoušku jako celek

→ v případě neúspěchu se nekoná oprava

→ hodnocení:
převádí se pouze na sdělení
uspěl x neuspěl, přičemž hranice úspěšnosti je u matematiky 33 % a u cizího jazyka 44 %


Profilová ("školní") část

V profilové části skládá žák povinně dvě zkoušky – ze dvou profilových předmětů

Dále může skládat až dvě nepovinné zkoušky.

Dva profilové předměty

Žák si vybírá dva předměty z nabídky: MAT, FY, CH, BI, D, Z, ZSV, HV, VV, TV, IVT, LAT, AJ, NJ, FRJ, RJ

Maturitní otázky jednotlivých předmětů: server S

Ústní zkouška: 15 minut příprava + 15 minut zkoušení.

Nahrazení zkoušky z cizího jazyka certifikátem - bohužel až v roce 2021

→ pouze v profilové části (nikoli ve státní)

→ certifikát - minimální úroveň B2 (anglický jazyk), B1 (německý, francouzský, španělský a ruský jazyk)

→ je třeba donést úředně ověřenou kopii certifikátu

→ více informací (zvláště o tom, který certifikát lze uznat) u vyučujících cizích jazyků nebo zde

Maturitní práce s obhajobou

→ žák píše maturitní práci, kterou pak obhajuje před maturitní komisí

→ vyhotovuje ji ve 2 provedeních - jedno pro vedoucího a jedno pro oponenta maturitní práce

→ maturitní práce může být psána z těchto předmětů: všech vyučovaných

→ žák se při psaní řídí pokyny pro zpracování maturitních prací

obecná pravidla pro hodnocení maturitní práce:

a) hodnocení vedoucího maturitní práce – 40 %

b) hodnocení oponenta maturitní práce – 30 %

c) obhajoba maturitní práce před zkušební maturitní komisí – 30 %

- není-li práce doporučena k obhajobě (alespoň jedno nedoporučení), profilová zkouška formou obhajoby práce se nekoná a výsledné hodnocení zkoušky je 5 – nedostatečný

klasifikace maturitní práce se provádí podle následující stupnice prospěchu:

1 – výborný, 2 – chvalitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatečný, 5 – nedostatečný

Nepovinné zkoušky

→ žák může v rámci školní maturity konat maximálně 2 nepovinné zkoušky

→ rozhodnutí, zda tyto zkoušky bude konat, je zcela na žákovi

→ konat je může z nabídky: MAT, FY, CH, BI, D, Z, ZSV, HV, VV, PRG, LAT, AJ, NJ, FRJ, RJ

→ forma zkoušky, podmínky, za kterých je možné z daného předmětu maturovat, a ostatní okolnosti
jsou stejné jako u povinných profilových zkoušek

→ výsledek těchto zkoušek nemá vliv na to, zda úspěšně složil či nesložil maturitní zkoušku jako celek

→ v případě neúspěchu se nekoná oprava

→ hodnocení: známkou, která je uvedena na maturitním vysvědčení


Další zkoušky

Matematika+

→ nepovinná, bezplatná zkouška

→ konaná formou didaktického testu

→ 23 úloh (12 otevřených, 13 uzavřených)

→ obsah zkoušky je dán katalogem požadavků

→ písemná forma

→  čas: 150 minut

→ pomůcky: stejné jako u státní maturity z matematiky

→ na zkoušku se přihlašuje každý žák sám vyplněním elektronické přihlášky

→ přihlašování: 2. - 15. 1. 2020

→ termín konání zkoušky: 6. - 7. 5. 2020

→ nelze z ní konat opravnou, ani náhradní zkoušku

→ její výsledek se na maturitním vysvědčení neuvádí

ukázkový test z jara 2018, jeho záznamový arch a jeho klíč řešení

→ některé VŠ výsledek z Matematiky+ zohledňují (např. u přijímacího řízení): přehled těchto VŠ

Hodnocení zkoušky (údaje z roku 2018)

Maximální počet bodů: 50 b., hranice úspěšnosti: 33%.

známka

1

2

3

4

neuspěl(a)

celkový počet bodů

50 - 43 b.

42 - 34 b.

33 - 25 b.

24 - 17 b.

16 - 0 b.

 


Maturitní vysvědčení

Po úspěšném složení všech povinných zkoušek bude žákovi Cermatem vygenerováno maturitní vysvědčení

Žákům bude maturitní vysvědčení slavnostně předáno ve velehradské basilice. Spolu s ním obdrží dvě školou potvrzené kopie tohoto vysvědčení.


Více informací ...

www.novamaturita.cz

www.cermat.cz

→ vyučující jednotlivých předmětů


Stojanovo gymnázium, Velehrad
Nádvoří 1
687 06 Velehrad

tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz

IČO: 70940444
DIČ: CZ70940444
REDIZO: 650067231
IZO: 150067241

Číslo účtu: ČSOB Uherské Hradiště 195519426/0300

ID datové schránky: mp5dbty
Ředitel
Mgr. Michal Hegr
E-mail: michal.hegr@sgv.cz
Tel.: 572 571 091, 734 435 467

Zástupce ředitele školy
Mgr., MgA. Filip Macek
E-mail: filip.macek@sgv.cz
Tel.: 572 571 122, 608 619 602

Zástupce ředitele školy pro výchovu
Mgr. Tomáš Chytka
E-mail: tomas.chytka@sgv.cz
Tel.: 572 571 098, 733 742 011

Kaplan školy
P. Mgr. Radim Kuchař
E-mail: radim.kuchar@sgv.cz
Tel.: 731 626 546

Koordinátor Střediska volného času
Ing. Lukáš Petrucha
E-mail: lukas.petrucha@sgv.cz
Tel.: 572 571 099, 777 268 430

Vedoucí školní jídelny
Ing. Veronika Maňásková
E-mail: veronika.manaskova@sgv.cz
Tel.: 572 571 136, 734 766 295
Stojanovo gymnázium Velehrad | Vaše IP: 3.236.124.77 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Kontakt | Code by PCHweb.cz