Suplování Rozvrhy Bakaláři Moodle Strava Intranet Foto

Stojanovo gymnázium Velehrad

Stojanovo gymnázium, Velehrad
Nádvoří 1
687 06 Velehrad
tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz


- - -- - -

gymnázium - střední škola


Talentové zkoušky na ZUŠ UH pobočka Velehrad

Talentové zkoušky na ZUŠ UH pobočka Velehrad

17.06.2020

se budou pro školní rok 2020/2021 konat ve středu 17. 6. od 17:00 do 18:30 v budouvě SGV. Další info zde.


Vnitřní směrnice k talentovým zkouškám
do ZUŠ Uherské Hradiště, č.1/2020

Na základě vyhlášky MŠMT ČR č.71/2005 Sb., §2 přijímání uchazečů ke vzdělávání
Požadavky k talentové zkoušce do ZUŠ Uherské Hradiště
Hudební obor sociální zralost, ověření hudebního sluchu, rytmického cítění a motorických schopností (zpěv libovolné písně přiměřené věku uchazeče, opakování jednoduchého melodického útvaru v různých tóninách, opakování jednoduchých rytmických útvarů, pochod podle hudby
+ tleskání)
Taneční obor sociální zralost, ověření pohybových dovedností a fyzických předpokladů pro tanec (obratnost, pohybová koordinace). Rytmické, hudební
a prostorové cítění.
Literárně-dramatický obor sociální zralost, komunikativnost, pohybové dispozice, schopnost improvizace. Přednes uměleckého textu (próza, poezie) libovolného rozsahu.
Výtvarný obor sociální zralost, výtvarné cítění (cit pro linii, tvar a barvu), zralost výtvarného projevu na zadané téma (samostatnost, využití vlastní fantazie)

Zákonný zástupce uchazeče o studium vyplní elektronicky přihlášku, která je na webových stránkách školy v dubnu daného školního roku, v němž se talentové zkoušky konají. Termíny talentových zkoušek vyhlásí škola s dostatečným předstihem. Přihláška musí být vyplněna pravdivě a zákonný zástupce ji vlastnoručně podepíše u talentových zkoušek. Ze závažných důvodů je možné talentovou zkoušku absolvovat v náhradním termínu. Výsledek talentové zkoušky hodnotí tříčlenná komise podle úrovně splnění stanovených požadavků a zapíše je do protokolu o přijímání žáků.

 


KRITÉRIA HODNOCENÍ TALENTOVÉ ZKOUŠKY
HUDEBNÍ OBOR
Hodnocení
Maximálně dosažený počet bodů: 30
21 - 30 bodů A komise jednoznačně doporučuje přijetí


11 - 20 bodů B komise doporučuje přijetí
0 - 10 bodů C komise nedoporučuje přijetí

TANEČNÍ OBOR
Hodnocení
Maximálně dosažený počet bodů: 30
21 - 30 bodů A komise jednoznačně doporučuje přijetí


11 - 20 bodů B komise doporučuje přijetí
0 - 10 bodů C komise nedoporučuje přijetí

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR
Hodnocení
Maximálně dosažený počet bodů: 30
21 - 30 bodů A komise jednoznačně doporučuje přijetí


11 - 20 bodů B komise doporučuje přijetí
0 - 10 bodů C komise nedoporučuje přijetí

VÝTVARNÝ OBOR
Hodnocení
Maximálně dosažený počet bodů: 50
40 - 50 bodů A komise jednoznačně doporučuje přijetí


26 - 39 bodů B komise doporučuje přijetí
0 - 25 bodů C komise nedoporučuje přijetí

Výsledky budou zveřejněny do 14 dnů od termínu konání talentové zkoušky
v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu na webových stránkách školy www.zusuh.cz a na seznamu přijatých žáků na nástěnkách školy
• v budově ZUŠ Tyršovo náměstí 363 pro nehudební obory
• v budově ZUŠ Mariánské náměstí pro hudební obor
• na dalších místech poskytování vzdělávání v ZUŠ
(pobočkách)
Seznam bude zveřejněn uvedenými způsoby nejméně po dobu 15 dnů.V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Přijaté přihlášce je přiděleno registrační číslo, které bude použito při zveřejnění výsledků talentové přijímací zkoušky. Tyto informace obdrží zákonný zástupce při talentové zkoušce.
Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, zákonný zástupce může požádat o jeho vydání v kanceláři školy nejpozději do 28.června daného školního roku, v němž se talentové zkoušky uskutečnily.
(Tyršovo náměstí 363, Uherské Hradiště - denně od 10.00 do 15.00 hod.)

Rozhodnutí o nepřijetí k uměleckému vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Počet a struktura přijímaných žáků jsou dále podmíněny:
a) celkovou kapacitou školy
b) kapacitou studijního oboru a studijního zaměření
c) Školním vzdělávacím programem ZUŠ Uherské Hradiště

 

 

 

 

 

 

V Uherském Hradišti 7. 2. 2020

MgA. Jiří Pospíchal v. r., ředitel ZUŠ Uherské Hradiště

 


Stojanovo gymnázium, Velehrad
Nádvoří 1
687 06 Velehrad

tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz

IČO: 70940444
DIČ: CZ70940444
REDIZO: 650067231
IZO: 150067241

Číslo účtu: ČSOB Uherské Hradiště 195519426/0300

ID datové schránky: mp5dbty
Ředitel
Mgr. Michal Hegr
E-mail: michal.hegr@sgv.cz
Tel.: 572 571 091, 734 435 467

Zástupce ředitele školy
Mgr., MgA. Filip Macek
E-mail: filip.macek@sgv.cz
Tel.: 572 571 122, 608 619 602

Zástupce ředitele školy pro výchovu
Mgr. Tomáš Chytka
E-mail: tomas.chytka@sgv.cz
Tel.: 572 571 098, 733 742 011

Kaplan školy
P. Mgr. Radim Kuchař
E-mail: radim.kuchar@sgv.cz
Tel.: 731 626 546

Koordinátor Střediska volného času
Ing. Lukáš Petrucha
E-mail: lukas.petrucha@sgv.cz
Tel.: 777 268 430

Vedoucí školní jídelny
Ing. Veronika Maňásková
E-mail: veronika.manaskova@sgv.cz
Tel.: 734 766 295
Stojanovo gymnázium Velehrad | Vaše IP: 34.204.168.209 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Kontakt | Code by PCHweb.cz