Suplování Rozvrhy Bakaláři Starý Moodle Moodle Strava Intranet

PROJEKTY | Stojanovo gymnázium Velehrad

Stojanovo gymnázium, Velehrad
Nádvoří 1
687 06 Velehrad
tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz


- - -- - -

gymnázium - střední škola


Aktuální projekty

Projekt stavební

Pojďme se učit II

SVČ PONTO

 

Projekty realizované ve školním roce 2019/20

Název programu

Stavební a restaurátorská obnova – areál Velehrad

Stručný popis programu

Cílem projektu je realizace stavební a restaurátorské obnovy vybraných částí areálu bývalého cisterciáckého kláštera

Cíle zapojení školy

Získání dalších prostor pro vzdělávání žáků, restaurování a rekonstrukce již užívaných částí budovy

Počty zapojených

všichni žáci SGV

Finanční vypořádání (dotace, spoluúčast)

Poskytnutí dotace z IROP ve výši 104 722 048 Kč

Název programu

Programy pro školy – rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu

Stručný popis programu

Vytvoření a ověření 9 vzdělávacích programů pro žáky ZŠ a SŠ, které povedou k rozvoji kompetencí pro demokratickou kulturu

Cíle zapojení školy

Realizátorem projektu je Salesiánský klub mládeže, z. s. Dům Ignáce Stuchlého. SGV je partnerem tohoto projektu a podílí se na tvorbě a zejména ověření všech zážitkových kurzů a programů

Počty zapojených

žáci SGV, 10 pedagogických pracovníků

Finanční vypořádání (dotace, spoluúčast)

Pilotně ověřované kurzy zdarma

Název programu

Pojďme se učit

Stručný popis programu

Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

Cíle zapojení školy

Osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podpora extrakurikulárních aktivit

Počty zapojených

30 pedagogických pracovníků

Finanční vypořádání (dotace, spoluúčast)

OP VVV - Šablony pro SŠ, celková výše dotace 704 658 Kč

Název programu

SVČ Ponto

Stručný popis programu

Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

Cíle zapojení školy

Osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podpora extrakurikulárních aktivit

Počty zapojených

30 pedagogických pracovníků

Finanční vypořádání (dotace, spoluúčast)

OP VVV – Výzva č. 02_18_063 Šablony II pro SVČ, celková výše dotace 689 116 Kč

Název programu

RP „Excelence SŠ 2019“

Stručný popis programu

Rozvojový program MŠMT Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019

Cíle zapojení školy

poskytnutí neinvestičních prostředků účelově určených na platy pedagogických pracovníků středních škol

Počty zapojených

3 pedagogičtí pracovníci

Finanční vypořádání (dotace, spoluúčast)

Financováno z prostředků MŠMT

Název programu

Barokní Velehrad – ve fázi udržitelnosti do konce roku 2019

Stručný popis programu

SGV je partnerem projektu Barokní Velehrad, který realizovala Římskokatolická farnost Velehrad z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR v souladu s Integrovaným operačním programem (IOP)

Cíle zapojení školy

Realizací projektu „Barokní Velehrad“ došlo k dokončení obnovy tohoto poutního místa, které je vnímáno nejen u nás, ale i v zahraničí jako místo nadnárodního i nadevropského významu.

Na SGV došlo k obnově refektáře, Zimního sálu, chodby a schodiště

Finanční vypořádání (dotace, spoluúčast)

Celková výše dotace: 75,104.493,43 Kč

Projekty realizované ve školním roce 2018/19

Název programu

Stavební a restaurátorská obnova – areál Velehrad

Stručný popis programu

Cílem projektu je realizace stavební a restaurátorské obnovy vybraných částí areálu bývalého cisterciáckého kláštera

Cíle zapojení školy

Získání dalších prostor pro vzdělávání žáků, restaurování a rekonstrukce již užívaných částí budovy

Počty zapojených

všichni žáci SGV

Finanční vypořádání (dotace, spoluúčast)

Poskytnutí dotace z IROP ve výši 104 722 048 Kč

Název programu

Jsme dobrou církevní školou?

Stručný popis programu

Výjezdního setkání zaměstnanců SGV před začátkem nového školního roku

Cíle zapojení školy

Společné zamyšlení zaměstnanců SGV nad:

· identitou církevní školy a osobností učitele

· posláním SGV a jeho cíli pro školní rok 2018-2019

Počty zapojených

Všichni zaměstnanci SGV

Finanční vypořádání (dotace, spoluúčast)

Příspěvek ve výši 25 000 Kč od sdružení Renovabis

Název programu

Pojďme se učit

Stručný popis programu

Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

Cíle zapojení školy

Osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podpora extrakurikulárních aktivit

Počty zapojených

30

Finanční vypořádání (dotace, spoluúčast)

OP VVV - Šablony pro SŠ, celková výše dotace 704 658 Kč

Název programu

Nadace SYNOT

Stručný popis programu

Poskytnutí nadačního příspěvku

Cíle zapojení školy

Doprava Pěveckého sboru na mezinárodní soutěžní festival v Římě

Počty zapojených

50 členů Pěveckého sboru SGV

Finanční vypořádání (dotace, spoluúčast)

Nadační příspěvek ve výši 100 000 Kč

Název programu

RP „Excelence SŠ 2017“

Stručný popis programu

Rozvojový program MŠMT Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2016/2017

Cíle zapojení školy

poskytnutí neinvestičních prostředků účelově určených na platy pedagogických pracovníků středních škol

Počty zapojených

1

Finanční vypořádání (dotace, spoluúčast)

Financováno z prostředků MŠMT

Název programu

Barokní Velehrad – ve fázi udržitelnosti

Stručný popis programu

SGV je partnerem projektu Barokní Velehrad, který realizovala Římskokatolická farnost Velehrad z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR v souladu s Integrovaným operačním programem (IOP).

Cíle zapojení školy

Realizací projektu „Barokní Velehrad“ došlo k dokončení obnovy tohoto poutního místa, které je vnímáno nejen u nás, ale i v zahraničí jako místo nadnárodního i nadevropského významu.

Na SGV došlo k obnově refektáře, Zimního sálu, chodby a schodiště.

Finanční vypořádání (dotace, spoluúčast)

Celková výše dotace: 75,104.493,43 Kč

Projekty realizované ve školním roce 2016/17

Název programu

Stavební a restaurátorská obnova – areál Velehrad

Stručný popis programu

Cílem projektu je realizace stavební a restaurátorské obnovy vybraných částí areálu bývalého cisterciáckého kláštera

Cíle zapojení školy

Získání dalších prostor pro vzdělávání žáků, restaurování a rekonstrukce již užívaných částí budovy

Počty zapojených

všichni žáci SGV

Finanční vypořádání (dotace, spoluúčast)

Poskytnutí dotace z IROP ve výši 104 722 048 Kč

Název programu

Nadace SYNOT

Stručný popis programu

Poskytnutí nadačního příspěvku

Cíle zapojení školy

Nákup outdoorového vybavení pro SVČ

Počty zapojených

všichni účastníci vzdělávání v SVČ

Finanční vypořádání (dotace, spoluúčast)

Nadační příspěvek ve výši 10 000 Kč

Název programu

Nadace SYNOT

Stručný popis programu

Poskytnutí nadačního příspěvku

Cíle zapojení školy

Nákup outdoorového vybavení pro SVČ

Počty zapojených

všichni účastníci vzdělávání v SVČ

Finanční vypořádání (dotace, spoluúčast)

Nadační příspěvek ve výši 10 000 Kč

Název programu

RP „Excelence SŠ 2016“

Stručný popis programu

Rozvojový program MŠMT Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016

Cíle zapojení školy

poskytnutí neinvestičních prostředků účelově určených na platy pedagogických pracovníků středních škol

Počty zapojených

1

Finanční vypořádání (dotace, spoluúčast)

Financováno z prostředků MŠMT

Projekty realizované ve školním roce 2015/16

Název programu

Jazyky moderně

Stručný popis programu

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který reaguje na výzvu č. 57 v oblasti podpory 7.1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání

Cíle zapojení školy

Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blendid learningu

Počty zapojených

100 žáků SGV

Finanční vypořádání (dotace, spoluúčast)

Poskytnutí dotace z prost

ředků MŠMT ve výši 249 300 Kč

Název programu

Rozvíjíme jazyky

Stručný popis programu

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který reaguje na výzvu č. 56 v oblasti podpory 7.1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání

1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti

2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele

3. Stínování (shadowing) pro pedagogy v zahraničí

4. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

Cíle zapojení školy

ad 1. Zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti

ad 2. Zlepšení jazykových kompetencí pedagogů

ad 3. Profesní rozvoj pedagogů

ad 4. Zlepšení jazykových kompetencí žáků

Počty zapojených

ad 1) 240 žáků SGV

ad 2) 3 pedagogové

ad 3) 3 pedagogové

ad 4) 80 žáků

Finanční vypořádání (dotace, spoluúčast)

Poskytnutí dotace z prostředků MŠMT ve výši 984 263 Kč

Název programu

Nadace SYNOT

Stručný popis programu

Poskytnutí nadačního příspěvku

Cíle zapojení školy

Nákup vybavení Cimbálové muziky SGV

Počty zapojených

10

Finanční vypořádání (dotace, spoluúčast)

Nadační příspěvek ve výši 15 000 Kč

Název programu

Nadace SYNOT

Stručný popis programu

Poskytnutí nadačního příspěvku

Cíle zapojení školy

Nákup krojového vybavení pro folklorní soubor SGV

Počty zapojených

10

Finanční vypořádání (dotace, spoluúčast)

Nadační příspěvek ve výši 20 000 Kč

Název programu

RP „Excelence SŠ 2015“

Stručný popis programu

Rozvojový program MŠMT Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2015

Cíle zapojení školy

poskytnutí neinvestičních prostředků účelově určených na platy pedagogických pracovníků středních škol

Počty zapojených

2

Finanční vypořádání (dotace, spoluúčast)

Financováno z prostředků MŠMT

Název programu

Barokní Velehrad

Stručný popis programu

SGV bylo partnerem projektu Barokní Velehrad, který realizovala Římskokatolická farnost Velehrad z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR v souladu s Integrovaným operačním programem (IOP).

Cíle zapojení školy

Realizací projektu „Barokní Velehrad“ došlo k dokončení obnovy tohoto poutního místa, které je vnímáno nejen u nás, ale i v zahraničí jako místo nadnárodního i nadevropského významu.

Na SGV došlo k obnově refektáře, Zimního sálu, chodby a schodiště.

Finanční vypořádání (dotace, spoluúčast)

Celková výše dotace: 75,104.493,43 Kč

 


Stojanovo gymnázium, Velehrad
Nádvoří 1
687 06 Velehrad

tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz

IČO: 70940444
DIČ: CZ70940444
REDIZO: 650067231
IZO: 150067241

Číslo účtu: ČSOB Uherské Hradiště 195519426/0300

ID datové schránky: mp5dbty
Ředitel
Mgr. Michal Hegr
E-mail: michal.hegr@sgv.cz
Tel.: 572 571 091, 734 435 467

Zástupce ředitele školy
Mgr., MgA. Filip Macek
E-mail: filip.macek@sgv.cz
Tel.: 572 571 122, 608 619 602

Zástupce ředitele školy pro výchovu
Mgr. Tomáš Chytka
E-mail: tomas.chytka@sgv.cz
Tel.: 572 571 098, 733 742 011

Kaplan školy
P. Mgr. Radim Kuchař
E-mail: radim.kuchar@sgv.cz
Tel.: 731 626 546

Koordinátor Střediska volného času
Ing. Lukáš Petrucha
E-mail: lukas.petrucha@sgv.cz
Tel.: 572 571 099, 777 268 430

Vedoucí školní jídelny
Ing. Veronika Maňásková
E-mail: veronika.manaskova@sgv.cz
Tel.: 572 571 136, 734 766 295
Stojanovo gymnázium Velehrad | Vaše IP: 3.236.124.77 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Kontakt | Code by PCHweb.cz