Suplování Rozvrhy Bakaláři Starý Moodle Moodle Strava Intranet

struktura | Stojanovo gymnázium Velehrad

Stojanovo gymnázium, Velehrad
Nádvoří 1
687 06 Velehrad
tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz


- - -- - -

gymnázium - střední škola


SOUČÁSTI PROJEKTU OSOBNOSTNÍHO ROZVOJE
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Seznamovací kurz Orientační dny - Já a Ty
(moje třída)
Orientační dny - Já a My
(mysli globálně)
Orientační dny - Já a ?(budoucnost, víra ...)
Efektivní učení Ročníkový projekt - Akademka Ročníkový projekt - Školní bál
Lyžařský výcvik Orientační dny - Já a Ty (vztahy, rodina) Orientační dny - Já a My (jednej lokálně)
Orientační dny - Já a Já (sebepoznání) Turistický kurz Vodácký kuzr
První pomoc
Cyklistický kurz


1) Seznamovací pobyt

Na začátku každého školního roku je pro nové studenty Stojanova gymnázia, Velehrad připraven seznamovací pobyt, který si klade za cíl pomoci usnadnit přechod ze základní na střední školu a zároveň umožnit seznámení s novými spolužáky, učiteli a vychovateli. Pobyt je třídenní a probíhá zpravidla v příjemném prostředí táborového střediska Přístav v Rajnochovicích. Noví studenti gymnázia se během pobytu spolu se svými třídními vyučujícími, kaplanem SGV a dalšími pedagogy a vychovateli domova mládeže formou her, rozhovorů, cvičení a jiných aktivit, při kterých se učí vzájemné komunikaci a důvěře, připravují na zasednutí do lavic ve své nové škole.

2) Kurz efektivního učení

Další součástí projektu je kurz efektivního učení. Studenti jsou v rámci tohoto kurzu blíže seznámeni se základními zásadami efektivního učení - mají možnost zjistit, jak organizovat své studium, svůj čas, jak lépe (efektivněji) přistupovat k textu, jak číst a přečtené si pamatovat; seznamují se také s nejčastějšími problémy při učení (nechuť k předmětu, tréma, strach, špatné plánování, nedostatečná paměť atd.), aby se těchto mohli vyvarovat. S pomocí školených pracovníků se snaží utřídit si myšlenky, postupy a zásady správné práce se svým časem určeným k učení.

3) Orientační dny®

Velmi důležitou součástí projektu, je spolupráce gymnázia, Velehrad na projektu s Domem Ignáce Stuchlého ve Fryštáku, jehož pracovníci se v rámci projektu Orientačních dnů® zaměřují na rozvoj hodnotové orientace žáků v oblasti trvale udržitelného rozvoje a environmentální výchovy.

„Už od roku 1999 organizujeme u nás v Domě Ignáce Stuchlého ve Fryštáku projekt nazvaný Orientační dny. Za tu dobu jsme zrealizovali stovky kurzů, kterých se zúčastnilo přes deset tisíc žáků a studentů. Většina z nich přijíždí opakovaně. Tato dlouhodobá zkušenost nás vede k přesvědčení, že dobrá škola by měla svým studentům kromě kvalitního vzdělávání nabízet také možnost zúčastnit se programů, které je budou kultivovat a rozvíjet v lidské a duchovní rovině. Vzdělávání totiž není jenom otázkou informace, ale stejně tak i lidské formace. Proto si vážíme snahy Stojanova gymnázia nabídnout svým studentům v této „formační" rovině co nejlepší možnosti. Na základě našich společných zkušeností jsme tedy vytvořili tento intenzivní Projekt osobnostního rozvoje, který jak věříme, atraktivní formou pomůže studentům této lidské zralosti lépe dosáhnout."

Za tým instruktorů P. Mgr. Libor Všetula, SDB

Pedagogové SGV společně s pracovníky Domu Ignáce Stuchlého připravují pro studenty třídenní program probíhající střídavě v prostorách DISu a Stojanova gymnázia. V rámci svého studia absolvují studenti celkem šest kurzů, jeden v prvním a čtvrtém ročníku, dva ve druhém a třetím ročníku. Program je naplněný tematickou prací zaměřenou na daný ročník. Během kurzu je kladen v prvním ročníku důraz na poznání sebe sama, v druhém ročníku na sebe a své blízké. Žáci třetího ročníku se zamýšlí nad svým místem ve společnosti a čtvrťáci na své směřování v budoucnu. Kurzy jsou vedeny školenými instruktory a probíhají zážitkovou formou. Střídání jednotlivých aktivit přispívá k tomu, že si v průběhu pobytu každý účastník najde aktivitu, která vyhovuje právě jeho povaze a zaměření.

4) První pomoc

Součástí projektu je také kurz první pomoci. Ten absolvují první ročníky na konci školního roku. Tyto získané znalosti a dovednosti pak žáci dále rozvíjejí při jednotlivých kurzech - jak orientačních dnů, tak sportovních kurů (horská záchrana, vodácká záchrana ...)

5) Sportovní kurzy

Věříme, že psychický a sociální vývoj jedince je zrcadlem vývoje fyzického. Proto jsou součástí projektu osobnostního rozvoje sportovní kurzy. Primárním cílem těchto kurzů je zejména osvojování dovedností jednotlivých sportovních odvětví (lyžování, jízda na snowboardu, jízda na kole, vodní turistika a vysokohorská turistika), dále také teoretických znalostí nutných k bezpečnému realizování těchto sportů. Student bude obeznámen s širokou škálou aktivit, které lze provozovat a na základě vnitřní motivace může upravit svůj životní styl, který je v dnešní době hlavním faktorem ovlivňujícím zdraví člověka.

6) Ročníkové projekty

Jedním z cílů celého projektu osobnostního rozvoje je učit praktickým dovednostem, které žáci skutečně uplatní a využijí v reálném pracovním nebo i osobním životě. Je tedy nutné tyto dovednosti trénovat, či osvojovat nejen na kurzech, kde je to víceméně hra, ale i v konkrétních praktických situacích. Tyto situace jsou právě ročníkové projekty, kdy každý ročník má na starost organizaci a realizaci konkrétního projektu. Během tohoto projektu mají studenti příležitost dovednosti nabyté na cestě svého rozvoje aplikovat v praktických situacích (komunikace, organizace, vedení lidí, pocit skutečné odpovědnosti, týmová spolupráce, kdy opravdu o něco jde, sebepoznání v různých oblastech, atd.)


Stojanovo gymnázium, Velehrad
Nádvoří 1
687 06 Velehrad

tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz

IČO: 70940444
DIČ: CZ70940444
REDIZO: 650067231
IZO: 150067241

Číslo účtu: ČSOB Uherské Hradiště 195519426/0300

ID datové schránky: mp5dbty
Ředitel
Mgr. Michal Hegr
E-mail: michal.hegr@sgv.cz
Tel.: 572 571 091, 734 435 467

Zástupce ředitele školy
Mgr., MgA. Filip Macek
E-mail: filip.macek@sgv.cz
Tel.: 572 571 122, 608 619 602

Zástupce ředitele školy pro výchovu
Mgr. Tomáš Chytka
E-mail: tomas.chytka@sgv.cz
Tel.: 572 571 098, 733 742 011

Kaplan školy
P. Mgr. Radim Kuchař
E-mail: radim.kuchar@sgv.cz
Tel.: 731 626 546

Koordinátor Střediska volného času
Ing. Lukáš Petrucha
E-mail: lukas.petrucha@sgv.cz
Tel.: 572 571 099, 777 268 430

Vedoucí školní jídelny
Ing. Veronika Maňásková
E-mail: veronika.manaskova@sgv.cz
Tel.: 572 571 136, 734 766 295
Stojanovo gymnázium Velehrad | Vaše IP: 3.227.208.0 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Kontakt | Code by PCHweb.cz