Suplování Rozvrhy Bakaláři Starý Moodle Moodle Strava Intranet

Školní poradenské pracoviště | Stojanovo gymnázium Velehrad

Stojanovo gymnázium, Velehrad
Nádvoří 1
687 06 Velehrad
tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz


- - -- - -

gymnázium - střední škola


Činnost Školního poradenského pracoviště  2019/2020

- - -

Skolni-poradenske-stredisko.pptx

 

Činnost výchovného poradce: Hana Zuntová

• poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
• sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření
• adaptace studentů prvního ročníku při přechodu ze ZŠ na SŠ, seznámení s formami a způsobem studia na škole
• pomoc studentům při upevňování studijních návyků a dovedností
• péče o talentované studenty
• průběžná a dlouhodobá péče o neprospívající studenty
• pomoc při řešení osobnostních obtíží a problémů studentů (kontakt s učiteli, pozice ve třídě, prevence šikany...)
• pomoc při řešení složité rodinné situace
• primární prevence sociálně patologických jevů
• pomoc při změně typu školy v průběhu studia, přestup na jinou školu
• konzultační činnost pro studenty, učitele i zákonné zástupce podle aktuálních potřeb
• předávání informací - výchovným poradcem přímo (osobní konzultace, osobní sdělení ve třídách (týká se zejména aktuálních informací), pedagogické rady, třídní schůzky...), informační nástěnky a materiály

Konzultační hodiny: středa - 13.20 - 14.30, ostatní dny po domluvě

 

Činnost kariérního poradce: Eva Ertlová

• Pomoc při výběru správného semináře
• Pomoc při výběru optimální vysoké školy
• Diagnostika žáků - zjišťování slabých a silných stránek
• Spolupráce s rodiči, zaměstnavateli a úřadem práce
• Příprava exkurzí ve firmách, besed s bývalými studenty

Konzultační hodiny: středa - 13.20 - 14.30, ostatní dny po domluvě

 

Činnost metodika prevence: Martina Vlková

• Organizace dobročinných pomocí (sbírky, brigády v lese - výtěžek podporuje sirotčinec v Tanzánii...)
• Organizace dobrovolné činnosti (doprovázení postižených lidí z Domova pro osoby se zdravotním postižením)
• Organizace přednášek
• Tvorba nástěnek prevence - se studenty
• Pohovory se studenty
• Sledování projevů rizikového chování
• Spolupráce s rodiči, třídními učiteli, koordinátorem SVČ a Projektu osobnostního rozvoje

 

Plán činnosti školního kaplana: Radim Kuchař

• Garance kurzů osobnostního rozvoje (1.-4. ročník)
• Celoroční příprava studentů na přijetí svátosti biřmování (2. ročník)
• Průběžná individuální příprava na přijetí iniciačních svátostí církve - křest, sv. smíření, sv. přijímání (zájemci)
• Trvalá nabídka zpovědi a individuálního duchovního vedení pro studenty
• Nabídka společných duchovních programů na DM (např. velká přestávka) i mimo něj (poutě, výlety)


Stojanovo gymnázium, Velehrad
Nádvoří 1
687 06 Velehrad

tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz

IČO: 70940444
DIČ: CZ70940444
REDIZO: 650067231
IZO: 150067241

Číslo účtu: ČSOB Uherské Hradiště 195519426/0300

ID datové schránky: mp5dbty
Ředitel
Mgr. Michal Hegr
E-mail: michal.hegr@sgv.cz
Tel.: 572 571 091, 734 435 467

Zástupce ředitele školy
Mgr., MgA. Filip Macek
E-mail: filip.macek@sgv.cz
Tel.: 572 571 122, 608 619 602

Zástupce ředitele školy pro výchovu
Mgr. Tomáš Chytka
E-mail: tomas.chytka@sgv.cz
Tel.: 572 571 098, 733 742 011

Kaplan školy
P. Mgr. Radim Kuchař
E-mail: radim.kuchar@sgv.cz
Tel.: 731 626 546

Koordinátor Střediska volného času
Ing. Lukáš Petrucha
E-mail: lukas.petrucha@sgv.cz
Tel.: 572 571 099, 777 268 430

Vedoucí školní jídelny
Ing. Veronika Maňásková
E-mail: veronika.manaskova@sgv.cz
Tel.: 572 571 136, 734 766 295
Stojanovo gymnázium Velehrad | Vaše IP: 3.236.124.77 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Kontakt | Code by PCHweb.cz